InfoSecgirls meetup at Nagpur

January 11, 2020

InfoSecgirls meetup at Nagpur on January 11th 2020

Location:

2nd, 3rd Floor, Infotech Tower IT park, South Ambazari Rd M.I.D.C, Parsodi, Subhash Nagar, Trimurtee Nagar, Nagpur, Maharashtra 440022

c0c0n2019